Hotline
0243.22 431 355

Foundations and evolutions of ethical principles and deontological regulations in Psychology. Comparative Approaches in the World and Perspectives for

Ban Truyền thông Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của GS.Raymond Dupuy.Đại học de Toulouse 2 Jean Jaurès - Pháp bằng tiếng Anh và tiếng Pháp được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: Tâm lý học và đạo đức nghề tâm lý. Tổ chức tại Hà Nội, tháng 10 năm 2019.

Tên bài viết: "Nền tảng và sự phát triển của các nguyên tắc đạo đức và các quy định phi thần học trong Tâm lý học. So sánh cách tiếp cận trên thế giới và quan điểm đối với "Các quốc gia miền Nam"

 

BBT
  • Bình luận của bạn
  •