Hotline
0243.22 431 355

Thành lập Hội đồng đạo đức Hội Tâm lý học Việt Nam

Ngày 8 háng 12 năm 2019, Chủ tịch Hội Tâm lý học Việt Nam đã ký Quyết định số 28/QĐ-HTLHVN về việc thành Hội đồng đạo đức Hội Tâm lý học Việt Nam.

Hội đồng đạo đức có vai trò đảm bảo việc tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan đến quyền lợi, an toàn của tổ chức hội và hội viên khi tham gia vào Hội. Chịu trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức hội, hội viên các quy định của Hội, đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức hội, hội viên. Bên cạnh đó, Hội đồng đạo đức hướng dẫn tuân thủ về đạo đức trong nghiên cứu, thẩm định đề tài khoa học, hoạt động đào tạo, phòng ngừa việc làm sai và mâu thuẫn lợi ích giữa các hội viên.  

Cơ sở pháp lý cho việc thành lập hội đồng đạo đức thành lập dựa trên các quy định, chức năng và quyền hạn của của Hội, Hội đồng đạo đức hoạt động độc lập và dựa vào quy định trong điều lệ Hội Tâm lý học Việt Nam đã được phê duyệt.

Hội đồng đạo đức gồm 7 thành viên.

/Uploads/files/HOI%20DONG%20DAO%20DUC%20HOI%20TLH%20VN.pdf

MT
  • Bình luận của bạn
  •