Hotline
0243.22 431 355

TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI TÂM LÝ HỌC VIỆT NAM

Ban Truyền thông xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của GS.TS. Vũ Dũng tại buổi lễ Công bố quyết định đổi tên Hội.

         Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ra Quyết định số 1015/QĐ-BNV cho phép đổi tên hội Tâm lý học xã hội Việt Nam thành Hội Tâm lý học Việt Nam và phê duyệt Điều lệ Hội Tâm lý học Việt Nam. Đây là một trong những sự kiện đặc biệt có tính lịch sử đối với Tâm lý học Việt Nam. Sau hơn nửa thế kỷ hành thành và phát triển, Tâm lý học ở Việt Nam đã có một Hội nghề nghiệp đầy đủ. Những người nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng Tâm lý học ở Việt Nam đã một không gian đủ cho các phân ngành Tâm lý học hoạt động và phát triển. Với sự kiện này, Tâm lý học Việt Nam đã đầy đủ tư cách, điều kiện để tham gia các tổ chức và hội nhập với Tâm lý học thế giới.

         Việc đổi tên hội Tâm lý học xã hội Việt Nam thành hội Tâm lý học Việt Nam cũng là điều kiện tốt để những người nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng Tâm lý học ở Việt Nam hoạt động nghề theo qui chuẩn đạo đức – Một vấn đề mà từ trước đến nay ở Việt Nam chưa được quan tâm nhiều. Khi những người làm Tâm lý học ở Việt Nam hoạt động theo các qui chuẩn đạo đức nghề thì hoạt động nghề Tâm lý học sẽ đạt hiệu quả tốt hơn, đảm bảo tính khoa học và nhân văn hơn, tạo điều kiện để chúng ta tiếp cận tốt hơn với Tâm lý học thế giới.

           Việc đổi tên hội Tâm lý học xã hội Việt Nam thành Hội Tâm lý học Việt Nam sẽ góp phần để  Hội Tâm lý học Việt Nam hợp tác chặt chẽ hơn với Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam, với Hội Tâm lý học lâm sàng trong các hoạt động nghề nghiệp. Hội Tâm lý học Việt Nam luôn trân trọng và học tập kinh nghiệm xây dựng hội của Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam. Trong thời gian tới, Hội Tâm lý học Việt Nam sẽ cùng với Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam, với Hội Tâm lý học lâm sàng tổ chức các hội thảo quốc gia và quốc tế, sẽ cũng giải quyết những vấn đề tâm lý của xã hội đặt ra, cùng nhau xây dựng một nền Tâm lý học Việt Nam – Một nền tâm lý phản ánh tâm lý của con người và xã hội Việt Nam, phản ánh những khía cạnh tâm lý của thực tiễn cuộc sống của một đất nước đang biến đổi trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Tư tưởng chỉ đạo và khẩu hiệu hành động của Hội Tâm lý học Việt Nam là “Liên kết, Hợp tác và Phát triển”. Với tinh thần này chúng tôi mong muốn Hội Tâm lý học Việt Nam và Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam,  Hội Tâm lý học lâm sàng sẽ phối hợp với nhau tốt hơn vì mục tiêu phát triển Tâm lý học Việt Nam.

                                                                                    GS.TS. Vũ Dũng

                                                                     Chủ tịch Hội Tâm lý học Việt Nam

  • Bình luận của bạn
  •