Hotline
0243.22 431 355

VẤN ĐỀ AN TOÀN CON NGƯỜI TRONG CHIẾN LƯỢC AN SINH XÃ HỘI

Nếu an sinh xã hội tập trung vào việc giúp đỡ con người để họ có điều kiện, có năng lực đối mặt với những rủi ro trong cuộc sống, vượt qua được những sự cố bất thường, những thay đổi ngoài ý muốn, những thách thức mà họ tự mình không đủ sức khắc phục; phúc lợi xã hội phải điều chỉnh những lợi ích của các nhóm người, các cộng đồng người... thông qua sự phân phối lại để bảo đảm có thể sống được đúng với nghĩa của con người, để mỗi người dân được bình đẳng xã hội về điều kiện phát triển, để được công bằng xã hội về các cơ hội thụ hưởng văn hóa, dịch vụ xã hội, nhờ đó thực hiện được quyền con người và quyền công dân... thì an toàn xã hội đi tìm câu trả lời cho câu hỏi, “làm gì và bằng chính sách nào để bảo toàn sinh mệnh cho mỗi con người trước những hiện tượng đe dọa trực tiếp đến đời sống của họ?”. Bài viết: Vấn đề an toàn con người trong chiến lược an sinh xã hội đăng trong kỷ yếu Hội thảo quốc gia: “Tâm lý học và an toàn con người” của GS.TS. Phạm Tất Dong đi tìm câu trả lời về vấn đề này.

Thời gian gần đây, những vấn đề an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được nhiều quốc gia chú ý, bản chất của nó là gì, nó cấp thiết ra sao và giải quyết vấn đề này bằng chính sách nào, theo cơ chế nào đang là vấn đề đặt ra với các nhà quản lý và các tầng lớp xã hội.

Nếu như an sinh xã hội tập trung vào việc giúp đỡ con người để họ có điều kiện, có năng lực đối mặt với những rủi ro trong cuộc sống, vượt qua được những sự cố bất thường, những thay đổi ngoài ý muốn, những thách thức mà họ tự mình không đủ sức khắc phục; nếu như phúc lợi xã hội phải điều chỉnh những lợi ích của các nhóm người, các cộng đồng người... thông qua sự phân phối lại để bảo đảm có thể sống được đúng với nghĩa của CON NGƯỜI, để mỗi người dân được bình đẳng xã hội về điều kiện phát triển, để được công bằng xã hội về các cơ hội thụ hưởng văn hóa, dịch vụ xã hội, nhờ đó thực hiện được quyền sống (quyền con người và quyền công dân)... thì an toàn xã hội phải giải đáp câu hỏi, “làm gì và bằng chính sách nào để bảo toàn sinh mệnh cho mỗi con người trước những hiện tượng đe dọa trực tiếp đến đời sống của họ”.

Đi sâu vào vấn đề này, tìm ra cách giải quyết những sự việc cụ thể mang tính cấp thiết ở xã hội Việt Nam và nội dung an toàn con người trong hệ các chính sách an toàn xã hội là chủ đề của bài viết: Vấn đề an toàn con người trong chiến lược an sinh xã hội. Ban Truyền thông xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết được đăng trong kỷ yếu Hội thảo quốc gia: “Tâm lý học và an toàn con người” của GS.TS. Phạm Tất Dong.

/Uploads/files/VẤN ĐỀ AN TOÀN CON NGƯỜI TRONG CHIẾN LƯỢC AN SINH XÃ HỘI.pdf

Ban Truyền thông
  • Bình luận của bạn
  •